Led Verlichting Online maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Algemene voorwaarden SmartLight

Artikel 1 Definities 
 1. Overeenkomst: het aanbod van Smartlight tot het uitvoeren van de Opdracht weergegeven in een offerte, en de aanvaarding van die offerte door Wederpartij. 
 2. Partijen: SmartLight en Wederpartij. 
 3. Opdracht: de opdracht tot het leveren van een Product door SmartLight aan Wederpartij. 
 4. Product: Een voorwerp dat door SmartLight wordt geleverd. 
 5. Kale levering: Opdracht waarbij wordt afgesproken dat SmartLight alleen de gewenste producten levert aan de Wederpartij. 
 6. Projectbasis: Opdracht waarbij SmartLight, naast het leveren van het Product, het Product ook installeert bij de Wederpartij. 
 7. Wederpartij: de persoon die bij SmartLight verzoekt om een Product te leveren. 
 8. SmartLight: SmartLight V.O.F., levert en/of installeert het Product. 
 9. Leverancier: bedrijf waar SmartLight Producten inkoopt. 
 10. Derden: alle andere personen en/of bedrijven dan Partijen.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van SmartLight met Wederpartij, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen Partijen na de overeenkomst regelen, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 
 2. Alvorens de Overeenkomst gesloten wordt, worden de algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie. 
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie. 
 7. Indien SmartLight niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of SmartLight in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 8. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 
 1.  Alle offertes en aanbiedingen zijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen, vrijblijvend. 
 2. SmartLight is niet verplicht om tot daadwerkelijke levering over te gaan, wanneer zij een offerte heeft verzonden aan de Wederpartij. 
 3. SmartLight heeft het recht naar eigen inzicht te beoordelen of zij in staat is om een Opdracht uit te voeren. 
 4. Indien SmartLight in staat is een Opdracht voor Wederpartij uit te voeren, zal zij aan Wederpartij een offerte uitbrengen. Deze dient binnen 30 kalenderdagen door Wederpartij uitdrukkelijk te worden aanvaard.
 5. Een Opdracht wordt uitsluitend door SmartLight aanvaard ten behoeve van Wederpartij. 
 6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 Burgerlijk Wetboek is een van de offerte afwijkende aanvaarding door Wederpartij niet bindend voor SmartLight. 
 7. Indien er in de offerte typefouten of vergissingen zijn geslopen, en er nog geen Overeenkomst is gesloten, heeft SmartLight het recht om een offerte binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

Artikel 4 De overeenkomst 
 1. Tussen SmartLight en Wederpartij komt een Overeenkomst tot stand na aanvaarding van de offerte. 
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een contract termijn van bepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. In de Overeenkomst wordt een uiterlijke datum van voltooiing van de Opdracht opgenomen.
 3. Bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd behoudt SmartLight zich het recht om de contractperiode te verlengen indien dit noodzakelijk blijkt voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Voorbeeld van noodzakelijke verlening is indien de Leverancier niet op tijd kan leveren. 

Artikel 5 Wijzigingen en aanvulling van de overeenkomst 
 1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zoals het stellen van andere of aanvullende eisen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen voor zover Partijen overeenstemming kunnen bereiken. 
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SmartLight Wederpartij hierover tevoren inlichten. 
 3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen. 
 4. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst. 

Artikel 6 Betaling 
 1. Tenzij anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals door SmartLight opgenomen in de offerte. Alle prijzen zijn exlusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. Indien er sprake is van een kale levering dient de Wederpartij een aanbetaling te doen van 50% van de totaalprijs. Er wordt pas begonnen met de uitvoering van de Opdracht, zodra de aanbetaling door Smartlight is ontvangen. De contractstermijn, zoals genoemd in artikel 5.2, vangt pas aan zodra de aanbetaling door Wederpartij is voldaan.Indien het Product geleverd is zal SmartLight de overige 50% factureren. Betaling van dit bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door SmartLight in de factuur aangeven wijze. 
 3. Indien er sprake is van Opdracht op Projectbasis dient de Wederpartij een aanbetaling te doen van 50% van de totaalprijs. Er wordt pas begonnen met de uitvoering van de Opdracht, zodra de aanbetaling door SmartLight is ontvangen. Nadat is begonnen met de uitvoering van de Opdracht door SmartLight zal een aanbetaling van 40% volgen. Indien de Opdracht voltooid is zal SmartLight de resterende 10% factureren. Betaling van dit bedrag dient te geschieden binnnen 14 dagen na factuurdatum op de door SmartLight in de factuur aangeven wijze. 
 4. Indien Wederpartij niet binnen de in artikel 5.2 en 5.3 genoemde termijn betaalt, is zij zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling noodzakelijk is, in betalingsverzuim en is zij vanaf de 15e dag na factuurdatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd van 3% per maand. Telkens na verloop van een jaar na de afronding van de Overeenkomst, wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde renten. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SmartLight niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. Geschillen over de levering laten de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet. 
 7. Wederpartij is aan SmartLight alle buitengerechtelijke kosten, onverminderd de gerechtelijke kosten die Smartlight bij Derden maakt, verschuldigd, indien Wederpartij de door haar verschuldigde som niet tijdig voldoet. 
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van SmartLight op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 9. Indien de Wederpartij met de betaling van een vordering jegens SmartLight in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl, indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. 
 10. Mocht SmartLight voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Wederpartij dan heeft SmartLight het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door 3 de Wederpartij zekerheid is gesteld door de juiste betaling van de overeengekomen prijs, ongeacht of dit contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld.
 11. In geval van annulering van de Opdracht door Wederpartij, zijn alle door SmartLight ter zake van de Opdracht gemaakte kosten alsmede administratiekosten met een minimum van € 65 excl. BTW door Wederpartij aan Smartlight verschuldigd. Bij annulering zal SmartLight Wederpartij hiervoor een declaratie toezenden. Indien SmartLight van Wederpartij een aanbetaling heeft ontvangen, dan worden de voornoemde kosten hiermee verrekend.

 Artikel 7 Levering 
 1. De vermelde leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij dit expliciet schriftelijk is weergegeven. 
 2. De Wederpartij is verplicht de Prodcuten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SmartLight gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 
 3. Indien SmartLight nog posten te vorderen heeft van de Wederpartij, behoudt SmartLight zich het recht voor om niet tot levering over te gaan. 
 4. Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen. 
 5. SmartLight is bevoegd Producten te leveren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkomst omschreven Producten, doch op functioneel gebied daarmee gelijk zijn. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
 1. De door SmartLight geleverde zaken blijven eigendom van SmartLight totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met SmartLight gesloten overeenkomsten, hieronder mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen, is nagekomen:
  - a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren za(a)k(en) zelf.
  - b. De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door SmartLight verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van (een) overeenkomst(en) of een gedeelte daarvan. 
 2. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is SmartLight gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of derden die de zaak voor de Wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. 
 3. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag, onverminderd het recht van SmartLight op vergoeding van verlies of schade. De Wederpartij is niet gerechtigd op de zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust een pandrecht of een bezitloos pandrecht dan wel enig ander recht te vestigen. Indien derden recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen vestigen, is de Wederpartij verplicht SmartLight zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

Artikel 9 Garantie 
 1. SmartLight garandeert dat gedurende een periode van een jaar na levering het Product in een goede staat zal blijven en geen gebrek zal vertonen. Zij staat gedurende deze periode in voor de kwaliteit van het Product. 
 2. Indien tijdens de in lid 1 genoemde garantieperiode het Product, of een gedeelte daarvan, een gebrek vertoont en dit aan SmartLight kan worden toegerekend, dient SmartLight het betreffende Product te herstellen, waarbij de kosten voor haar rekening komen. De Wederpartij dient, tenzij anders is overeengekomen, hget Product te retourneren naar SmartLight, waarbij eventuele verzendkosten voor rekening komen van de Wederpartij. 
 3. De garantie vervalt bij het opzettelijk en bewust roekeloos alsook bij het onoordeelkundig onderhouden en behandelen van het Product. Daarnaast vervalt de garantie ook bij de in lid 4 genoemde situaties. 
 4. Buiten de garantie van het Product valt:
  - a. Gebreken of beschadiging ontstaan door onoordeelkundig(e) of onjuist onderhoud/behandeling van het Product.
  - b. Gebreken of beschadiging door normale slijtage.
  - c. Gebreken of beschadiging ontstaan na wijziging of reparatie door of namens Wederpartij zelf of door Derden.
  - d. Schade komend van buitenaf.
  - e. Demontage van het Product.
 5. Indien het Product dient te worden hersteld, zoals bedoeld in lid 2, maar SmartLight niet beschikt over het benodigd materiaal, niet op korte termijn over het benodigd materiaal kan beschikken of het benodigd materiaal niet meer leverbaar is, dan gaat Wederpartij akkoord met een zoveel mogelijk gelijksoortig Product als een deugdelijk herstel. 
 6. Indien herstel, bedoeld in lid 2, niet meer mogelijk is, kan Wederpartij aanspraak maken op een schadevergoeding voor zover de schade SmartLight toegerekend kan worden. SmartLight is in dat geval slechts gehouden om de schade die het rechtstreeks uitsluitend gevolg is van de tekortkoming te vergoeden. 
 7. Dit artikel is niet van toepassing op Producten die van een buitenlandse Leverancier afkomstig zijn. In dat geval dient Wederpartij zich tot deze leverancier te wenden voor garantie. 

Artikel 10 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen, behoudt SmartLight de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en offertes (hierna genoemd creaties). Deze zaken blijven exclusieve eigendom van SmartLight en mogen zonder haar uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, op om het even welke wijze gewijzigd, geheel of gedeeltelijk nagemaakt of op andere wijze gebruikt worden. De Wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek van SmartLight te retourneren op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €750 per dag.

 
Artikel 11 Monsters, modellen, voorbeelden, adviezen en informatie 
 1. Als SmartLight een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanig heden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 
 2. Als SmartLight een advies of informatie verstrekt dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 
 1. Indien SmartLight aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Enkel wanneer SmartLight grove nalatigheid kan worden verweten t.a.v. handelen of nalaten, kan SmartLight aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de Wederpartij. 
 3. SmartLight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SmartLight is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 4. Indien SmartLight aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SmartLight beperkt tot maximaal de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. De aansprakelijkheid van SmartLight is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 6. SmartLight is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SmartLight aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SmartLight toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 8. SmartLight heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van SmartLight maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.
 9.  SmartLight is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 10. 1Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 13 Overmacht en ontbinding 
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan SmartLight zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van SmartLight; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van SmartLight; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan SmartLight afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 
 2. SmartLight heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SmartLight haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. In geval van overmacht is zowel SmartLight alsmede de Wederpartij gerechtigd zonder gerechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt. 
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tengevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het derde lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht, is SmartLight gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen – al of niet verwerkt – en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schade, kosten en interest, een redelijk deel van de door haar gederfde winst daaronder begrepen. 
 6. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door SmartLight tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding. 
 7. Indien de Wederpartij niet, niet tijding of niet behoorlijk voldoet aan het verplichtingen welke voor haar uit enige met SmartLight gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt zij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is SmartLight gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elke overeenkomst geheel af ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

Artikel 14 Vrijwaring 
 1. De Wederpartij vrijwaart SmarLight voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Smarlight toerekenbaar is. 
 2. Indien Smarlight uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Smarlight zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Smarlight, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Smarlight en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 15 Overige bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 1. SmartLight waarborgt de privacy van Wederpartij en zal zijn gegevens derhalve nimmer aan Derden verstrekken, tenzij SmartLight hiertoe wettelijk verplicht is, en/of Wederpartij SmartLight daartoe schriftelijk verzoekt. 
 2. Op elke overeenkomst tussen SmartLight en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 3. Alle geschillen met SmartLight zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter te Breda.